Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční
v pondelok 3. septembra 2018 o 8.00 hod. v jedálni školy.
Tešíme sa na vás.
A 2018/2019-es iskolai év ünnepélyes megnyitására
2018. szeptember 3-án 8.00 órai kezdettel az iskola ebédlőjében kerül sor.
Szeretettel várunk.Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

Záver roka

29. júna 2018, v posledný školský deň, sa žiaci a pedagógovia zišli v priestoroch školskej jedálne, aby dali bodku za poslednou kapitolou v knihe s názvom Školský rok 2017/2018. Strávili sme spolu 10 mesiacov naplnených lepšími aj horšími dňami, ale spoločnými silami sme došli k záverečnej rekapitulácii. Ako je dobrým zvykom, ocenila riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová žiakov za vynikajúci prospech (priemer 1,00), za vzornú dochádzku (0 vymeškaných hodín) a za reprezentáciu školy. Pochvalu riaditeľkou školy získali:
1. Kristián Galamb (I.C) za vzornú reprezentáciu školy
2. Simona Kántorová (II.A) za vynikajúci prospech
3. Mária Szokeová (II.A) za vynikajúci prospech
4. Tomáš Kováčik (II.A) za vynikajúci prospech
5. Egon Németh (II.C) za 0 vymeškaných hodín
6. Andrea Vranská (III.A) za vynikajúci prospech
7. Barbara Juhászová (III.A) za 0 vymeškaných hodín
8. Nikoleta Vraštiaková (III.A) za vzornú reprezentáciu školy
9. Varga Bea (III.C) za vynikajúci prospech a 0 vymeškaných hodín
Mgr. Jana Kureková vyhodnotila Olympijský deň a ocenila najúspešnejších žiakov aj triedy v jednotlivých športových disciplínach. Mgr. Lujza Zelezníková odovzdala diplomy v súťaži Expert.
S dobrým pocitom si žiaci prebrali svoje vysvedčenia a rozbehli sa na vytúžené prázdniny, plné krásnych zážitkov, oddychu a letných dobrodružstiev, aby sa plní síl a energie vrátili v septembri do školských lavíc.Triedne výlety

II.A II.C
I.A III.A


Exkurzia v pivovare Kaltenecker

Pivovar

Chuť objavovať má v Rožňave dlhoročnú tradíciu. V roku 1997 bol založený pivovar Kaltenecker. Miesto prefabrikátov ponúkli poctivé remeslo. O histórii pivovarníctva v Rožňave, o histórii pivovaru, o kvalite, ktorá je základom výroby kvalitných pivných špeciálov, o rôznych chuťových sezónnych kombináciách sa žiaci I. A triedy 26.06.2018 dozvedeli na exkurzii v pivovare Kalteneckern v Rožňave. Žiakom bol pripravený veľmi zaujímavý výklad ako aj prehliadka pivovaru podľa jednotlivých výrobných priestorov.

Ing. Gecková, Ing. BalíkováProkurator

Oceňovanie najúspešnejších žiakov21. júna 2018 sa na radnici mesta Rimavská Sobota konalo každoročné oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov mesta primátorom JUDr. Jozefom Šimkom. Za našu školu bol nominovaný žiak IV.C triedy, náš úspešný absolvent Roman Sajko. Roman bol počas štúdia žiakom s vynikajúcim prospechom a vzornou dochádzkou, zmaturoval na samé jednotky a reprezentoval školu na súťažiach z účtovníctva, kde dosiahol úspechy v regionálnych kolách. Zaujímavosťou je, že pre svojich spolužiakov pripravoval výukové videá a bol vždy ochotný pomôcť a poradiť. Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov a splnených snov.
Hodina práva s prokurátorom

Prokurator

Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Ak polícia alebo prokuratúra získa informácie o spáchaní trestného činu je povinná začať vyšetrovanie. Úlohou týchto orgánov je zhromaždiť a zabezpečiť dôkazy, na základe ktorých posúdia, či konkrétna osoba spáchala trestný čin alebo nie a či podozrenie zo spáchania trestného činu je preukázané tak, aby prokurátor mohol podať obžalobu na súd. Dňa 18.6.2018 JUDr. Marko Deák z Okresnej prokuratúry v Rim. Sobote žiakov III. A a III.C triedy zaujal pútavým rozprávaním o práci prokurátora, o trestnom zákone a trestnom poriadku, o zodpovednosti za svoje činy, o odpise či výpise z registra trestov, o dôkazových materiáloch, ktoré sa využívajú pri objasňovaní prečinov či zločinov a podobne. Žiaci na konkrétne otázky dostávali kvalifikované odpovede, ktoré im rozšírili teoretické vedomosti získané na hodine právnej náuky.

Ing. GeckováOlympijský deň 2018

Olympijský deň 2018

Dňa 15. júna 2018 sa na našej škole uskutočnil Olympijský deň. Zúčastnili sa ho žiaci a pedagógovia obchodnej akadémie v počte 240 účastníkov, ktorí sa zapojili do týchto disciplín: olympijský beh, futsal, zumba, aerobik, bedminton a vedomostný test s olympijskou tematikou. Veľký záujem bol aj o netradičné disciplíny - preťahovanie lanom, fúrik, beh so spolužiačkou na chrbte a plank. Každá trieda si vytvorila svojho maskota. Odbehnutá vzdialenosť bola 184 km. Vyhodnotili sme najaktívnejšiu triedu, najaktívnejšiu žiačku, žiaka, víťazov v jednotlivých disciplínach a víťaza vo futsale. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy, ktorí sa aktívne zapojili do športových disciplín a zbierali body pre jednotlivé triedy.

Jana Kureková


Od knihy na javisko

Od knihy na javisko

Od knihy na javisko- taká bola cesta nášho bývalého študenta Cyrila Žolníra, ktorý sa so svojimi skúsenosťami a zážitkami podelil v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote s našimi súčasnými študentmi 2. A triedy. Seminár sa niesol v duchu praktických a cenných rád, že je dôležité vedieť si vymedziť svoje ciele a méty na základe našich schopností a talentu. Cyril svojimi úspechmi potvrdil, že naša škola vydláždi akékoľvek cestičky k budúcemu povolaniu a my sa jeho slovami budeme riadiť.

Súdne pojednávanie

Súdne pojednávanie

Každý z nás má právo domáhať sa na súde ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené. Trestné stíhanie pred súdom je možné len na základe návrhu alebo obžaloby podanej prokurátorom, ktorý v konaní pred súdom obžalobu alebo návrh zastupuje. V trestnom konaní pred súdom rozhoduje senát, samosudca alebo sudca pre prípravné konanie. Trestné veci prejednáva súd verejne. Z hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia môže byť verejnosť vylúčená len v prípadoch ustanovených “Trestným poriadkom“. Rozsudok musí byť vždy vyhlásený verejne. Aj žiaci III. A triedy sa 14. júna 2018 zúčastnili verejného pojednávania na Okresnom súde v Rim. Sobote, ktoré pojednával JUDr. Ivan Antal. Po skončení pojednávania im JUDr. Antal jednotlivé pojmy objasnil a žiaci si ich dávali do súvislostí z predchádzajúceho pojednávania.

Ing. GeckováBABY program

BABY program

Dňa 6. júna 2018 sa žiačky našej školy zúčastnili územného kola súťaže „Baby program“, ktorú každoročne organizuje Slovenský červený kríž. Zmyslom tejto milej súťaže je predovšetkým nadobudnutie dobrých a správnych návykov pri starostlivosti o detičky od najútlejšieho veku. Súťažiaci sú preskúšaní jednak z teoretických vedomostí, ale hlavne z praktických zručností pri prebaľovaní, kúpaní, obliekaní, kŕmení a starostlivosti o choré dieťatko. Počas súťaže naše žiačky preukázali veľmi dobré vedomosti, praktické zručnosti a skúsenosti pri starostlivosti detičiek a tak získali prvé dve miesta. Naše tretiačky – Vanessa Háziková, Barbora Hrivňáková, Miroslava Liptayová, Natália Šabíková, Sofia Šánthová a Nikoleta Šimičková obsadili prvé miesto. Druhé miesto tentokrát patrilo žiačkam z druhého ročníka a to v zložení: Mária Szökeová, Diana Bafiová, Miroslava Bahledová, Grétka Hanusová, Dominika Kubandová a Stephanie Pekarčíková. Tešíme sa, že naše dievčatá majú záujem o získanie potrebných návykov a skúseností v správnej starostlivosti o dieťa, ktoré budú môcť v budúcnosti využiť.Poďakovanie žiakom školy

Žiaci prvých ročníkov sa minulý týždeň zúčastnili testovania na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva
v Rim. Sobote v rámci „Národného akčného plánu na podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020“.
Za spoluprácu dostali naši žiaci poďakovanie od regionálneho hygienika.Etika

Netradičná hodina etickej výchovy


Sociálne problémy v súčasnej spoločnosti ako extrémizmus, rasizmus, neofašizmus nie sú nám ľahostajné, a preto sa im venujeme aj na hodinách etickej výchovy, ktorá však bola inou, výnimočnou vyučovacou hodinou, ktorú sme zavŕšili pri pamätníku venovanom obetiam takéhoto zverstva.
Exkurzia v BOTEXE


Botex

„Robme hoci najnepatrnejšiu vec na svete, no robme ju najlepšie.“ – Tomáš Baťa Tento výrok Tomáša Baťu napĺňajú aj vo firme BOTEX, s.r.o. v Rim. Sobote a to formou podnikania v oblasti obuvníctva – šitie gore - texových obuvníckych zvrškov značky LOWA ako aj kvalitou svojich výrobkov. Dňa 29. mája 2018 sa žiaci I. A triedy v rámci predmetu Tovaroznalectvo zúčastnili exkurzie vo firme Botex. Žiakov po firme sprevádzala pani Rapčanová, ktorá ich previedla po celej výrobe. Žiaci mali možnosť svoje teoretické vedomostí utvrdiť počas praktickej výroby zvršku obuvi, a presvedčili sa, že za výrobou jedného páru obuvi stojí práca viacerých zamestnancov, ktorí sa podieľajú dielčou prácou na konkrétnom výrobku.

Ing. GeckováPrvi absolventi

Prví absolventi našej školy

Tento rok sa s nami rozlúčili ďalší úspešní absolventi OA. Tradične sme sa všetci stretli v jedálni našej školy a spoločne sme ich odprevadili na ich nasledujúcu životnú cestu. V tento deň sme sa teda rozlúčili s najmladšími absolventmi, no zároveň sa u nás stretli po viac ako šesťdesiatich rokoch aj prví absolventi našej školy. Ich stretnutie bolo veľmi emotívne a sme veľmi radi, že nás poctili touto milou návštevou.
Rozlúčka so štvrtákmi

Rozlúčka1 Rozlúčka2

Rozlúčka so školou je ako rozlúčka s láskou. Kedykoľvek okolo nej prejdeš, už nikdy nebude patriť tebe. Toto si 25. mája mohli povedať všetci štvrtáci, ktorí zatvárajú dvere „Detstva“, aby mohli vstúpiť do iných, zvaných „Dospelosť“.Exkurzia v Prahe

Praha

V stredu 16.05.2017 sa 17 žiakov III. A a III. C stretlo na vlakovej stanici, aby sa vybrali na dlhú cestu do Prahy. Skoro 10 hodinová cesta nás však neodrovnala a hneď po príchode sme sa spoločne vybrali na naše prvé spoločné zoznámenie s Prahou. Prešli sme sa popri Orloji, cez Karlov most a potúlali sme sa po pár zaujímavých miestach. Potom sme sa všetci, zničení dlhou cestou, vybrali na hostel a dorazili deň hraním kariet alebo spaním. Nasledujúci deň nám počasie veľmi neprialo, ale nás to neodradilo, a tak sme sa vybrali navštíviť Pražský hrad a pamiatky v jeho okolí. Poobede sa prvá polovica z nás zúčastnila exkurzie v Českej národnej banke, kde sme sa dozvedeli veľa nových a užitočných informácií. Mali sme taktiež možnosť držať v ruke 11 000 000 000,- CZK v podobe až 12kg zlatej tehly. Večer sme navštívili Národné divadlo a pozreli sme si balet Marná opatrnost (La Fille mal gardée). Z divadla sme pozreli večernú Prahu. Posledný deň sa hneď ráno zúčastnila exkurzie v Českej národnej banke druhá skupina. My ostatní sme sa roztrúsili po meste. Navštívili sme hračkárstvo Hamleys, kde sme sa opäť vrátili do detských čias a vychutnali sme si napríklad jazdu na kolotoči, kĺzali sme sa veľkou šmýkačkou a spoločne sme zdolali zrkadlové bludisko. Poobede sme sa spolu vyviezli lanovkou na Petřín a vychutnali sme si panorámu tohto krásneho mesta. Na záver dňa sme sa na dve hodinky rozpŕchli po meste a užili sme si posledné chvíľky podľa svojho gusta. Tí vytrvalí, ktorým ešte ostala energia aj napriek 299-tim schodom, ktoré sme vystúpali na Petřín, si na nočnej jazde vlakom vyrozprávali zážitky a pocity z tohto výletu, tí unavení sa uložili na spánok. Máme za sebou ďalší spoločný výlet, počas ktorého sme sa naučili niečo o peniazoch a kultúre, ale zažili sme aj veľa zábavy.

Miroslava Liptayová III. A


Deň slnecníc


Deň slnečníc 2018

Dňa 16. mája 2018 sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej verejnej zbierky „predaja slnečníc“, na podporu ľudí chorých na Sclerosis multiplex. Počas celého dopoludnia ponúkali naše žiačky II. A triedy Dominika Habovčíková, Miroslava Bahledová, Diana Bafiová a Stephany Pekarčíková slnečnice ako symbol nádeje. Veríme, že touto akciou a dobrovoľnými príspevkami mnohých ľudí aspoň kúsok prispeli k uľahčeniu ťažkej situácie pacientov trpiacich touto chorobou.
Dom farieb

Dom farieb

V rámci predmetu „Tovaroznalectvo“ sa žiaci zoznámili aj s oblasťou drogériového tovaru. Sú to tovary vyrobené chemickou cestou, ktoré sa líšia svojím zložením, vlastnosťami ako aj použitím. V rámci tejto tematiky sme sa vybrali do „DOMU FARIEB“ v Rim. Sobote, ktorý ponúka komplexný sortiment farieb, lakov, riedidiel, príslušenstva a ďalších produktov, ktoré sú potrebné pri maľovaní a natieraní interiéru či exteriériu. Pracovníci žiakom predviedli veľmi zaujímavý odborný výklad o jednotlivých druhoch tovarov a ich použití, pričom sa prejavila profesionalita predajného personálu.

Ing. Gecková


Obchodná akadémia Rimavská Sobota opäť úspešná v súťaži INTERSTENOVraštiaková

Aj v tomto školskom roku sa na škola zapojila do už 16. ročníka medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2018. Celkovo sa súťaže zúčastnilo viac než 700 pretekárov z celého sveta. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu pri penalizácii 50 úderov za chybu, pričom sú hodnotené práce, ktoré spĺňajú stanovené kritériá rýchlosti a presnosti.
Súťaží sa v odpise v materinskej reči a vo viacjazyčnom odpise.
Do súťaže INTERSTENO 2018 sa úspešne zapojilo 6 našich žiakov: N. Folk, N. Bystrianska, R. Suňai, V. Holá.z I. A triedy, G. Hanusová z II. A triedy a N. Vraštiaková z III. A triedy Najlepší výkon dosiahla Nikoleta Vraštiaková, ktorá obsadila 6. miesto na svete vo svojej kategórii – okrem textu v slovenčine si zmerala sily so súťažiacimi v textoch písaných po anglicky, taliansky, španielsky, chorvátsky, nemecky, francúzsky, holandsky, česky, portugalsky, fínsky, maďarsky, poľsky, rumunsky a turecky.
Medzinárodná súťaž INTERSTENO prispieva k zvyšovaniu výkonov jednotlivých pretekárov, ktorí tak majú možnosť porovnať svoje výsledky s výsledkami súťažiacich z iných krajín a sú motivovaní stále zvyšovať svoj výkon.

Ing. Darina BrezovickáSúťaž SČK


Súťaž SČK

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do aktivít SČK.
V rámci dní mesta 04. 05. 2018 sa uskutočnilo územné kolo súťaže Družstiev prvej pomoci, kde sa naše družstvá umiestnili na 3. a 4. mieste. Súťažilo sa na 5 stanovištiach, kde oba tímy museli preukázať svoje schopnosti v zachraňovaní ľudských životov (resuscitácia, ošetrenie otvorenej rany, bezvedomie).
Družstvo, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste zastupovali žiačky II. A triedy: Gréta Hanusová, Mária Szökeová, Dominika Habovčíková, Miroslava Bahledová, Stephanie Pekarčíková, Dominika Kubandová.
Na 4. mieste skončilo družstvo III. A triedy v obsadení: Natália Šabíková, Vanessa Háziková, Sofia Šánthová, Barbora Hrivňáková, Miroslava Liptayová a Daniel Barna.
Veríme, že získané skúsenosti z týchto akcií nás obohatili a budeme ich vedieť v budúcnosti správne využiť.Štátne skúšky z ADK

Štátne skúšky z ADK

Štátna skúška z administratívy a korešpondencie sa na našej škole konala 4. mája. Zúčastnilo sa jej 13 našich žiakov (III. A a III. C triedy), ktorí dostanú na záver školského roka dve vysvedčenia. Jedno vysvedčenie bude so známkami za polročnú prácu a druhé bude vysvedčenie zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie.

Túto skúšku vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Jej účelom je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov:
• písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
• vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.
Žiačka Nikoleta Vraštiaková z III. A triedy vykonávala majstrovskú štátnu skúšku z ADK, kde podmienkou je napísať 20 minútový odpis s rýchlosťou najmenej 350 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 % a vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.
Examinátorom bol náš bývalý absolvent Ing. Ladislav Pasiar, PhD. Dúfame, že známky na týchto vysvedčeniach budú čo najlepšie a uľahčia našim žiakom uplatnenie sa v praxi.

Ing. Darina BrezovickáSme po fináleMladý účtovník

Celoslovenské finále Súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy sa už tradične uskutočnilo v Rimavskej Sobote. Medzi najlepšími 27. ročníka figuroval aj žiak našej školy, Krisztián Galamb z I. C triedy.
Prednesom vtipnej prózy zožal veľký úspech, z úsmevov bolo zrejmé, že sa diváci i členovia poroty veľmi dobre bavili. V silnej konkurencii sa Kristián umiestnil v striebornom pásme a získal aj mimoriadnu cenu poroty.
Krisztián, sme na teba hrdí, zo srdca ti gratulujeme!

Megvolt a döntő

2018. április 27-én került sor Rimaszombatban a XXVII. Tompa Mihály Országos Verseny döntőjére. Az ország legjobbjai között ott volt a mi tehetséges diákunk, Galamb Krisztián I. C osztályos tanuló is.
Prózájával osztatlan sikert aratott, mosolyt csalva mind a zsűri, mind a közönség arcára.
A nagyon erős mezőnyben Krisztiánt ezüst sávosként értékelték, és megkapta a zsűri különdíját.
Büszkék vagyunk rád, Krisztián, szívből gratulálunk!
Regionálne kolo – Olympiáda Mladý účtovník 2018Mladý účtovník

Na pôde PHF EU v Košiciach si dňa 23. marca 2018 zmerali sily najlepší účtovníci zo stredných škôl a obchodných akadémií. Regionálne 21. kolo odbornej súťaže z účtovníctva - Olympiádu Mladý účtovník 2018 - organizovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov – SKCÚ v spolupráci so spoločnosťou KROS, a. s. Súťažiaci vypracovali komplexný súvislý príklad za jedno účtovné obdobie v jednom podnikateľskom subjekte na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Z 37 súťažiacich sa naši žiaci Roman Sajko (IV.C) umiestnil na peknom 15. mieste a Monika Meszárošová (IV.A) na 20. mieste. Blahoželáme.

Ing. Anna Gecková
Veľtrh cvičných firiemHortus

Dňa 12. 04. 2018 sme sa zúčastnili 22. ročníka Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. 34 cvičných firiem z celého Slovenska ponúkalo rôznorodé výrobky či služby z oblastí, ktoré boli predmetom ich podnikania. Mohli ste si kúpiť dobrú kávu, objednať úpravu záhrady, či ochranu Vášho domova a iné.
Všetci vystavovatelia sa mohli zapojiť do súťaže o:
- najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy,
- najlepší slogan cvičnej firmy,
- najlepší stánok,
- najlepšie logo cvičnej firmy,
- najlepší katalóg cvičnej firmy.
Z našej školy sa veľtrhu zúčastnili 3 cvičné firmy: Angel caffé bar, s. r. o., Black Ghost Security, s. r. o., a HORTUS, s. r. o., ktorá získala 3. miesto za najlepší katalóg cvičnej firmy. Každá firma dostala „Certifikát cvičných firiem“.

Ing. Anna Gecková, Ing. Brezovická, Ing. Raiszová
Exkurzia vo firme ThermosolarExkurzia

Dňa 12. apríla 2018 sme sa my, žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili exkurzie vo firme Thermosolar v Žiari nad Hronom. Prostredníctvom prezentácie sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o slnečných kolektoroch, o ich konštrukcii, funkciách, pozitívnom dopade na životné prostredie a efektívnom využití slnečnej energie.
Okrem iného sme mali možnosť prezrieť si prierez kolektorov s výplňou a bez výplne. Následne sme sa presunuli do výrobných priestorov tejto firmy, kde sa nám naskytla príležitosť vidieť výrobu kolektorov v plnej prevádzke, od počiatočnej fázy výroby až po distribúciu. Po exkurzii sme sa vrátili príjemne unavení, ale za to obohatení o znalosti z hľadiska nielen fyzikálneho, ale aj ekologického.

Mária Szőkeová II.A
Vranská

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín, súťaž v prednese poézie a prózy sa konala 10.apríla 2018 v CVČ -Relax v Rimavskej Sobote. Po celý deň sa sálou niesli odkazy známych i neznámych autor. Do príjemnej a umeleckým slovom nasýtenej atmosféry svojím talentom prispela aj naša žiačka z 3.A triedy Andrea Vranská, ktorej výkon ocenila i odborná porota udelením 3.miesta vo veľmi vyrovnanej súťaži. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

E. Juhászová
Poznaj - diplomy

Poznaj slovenskú reč

9. apríl 2018 sa opäť niesol v znamení krajskej súťaže pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským Poznaj slovenskú reč. Ako už niekoľko rokov po sebe na tejto súťaži nemôže chýbať zastúpenie našej školy. V tomto školskom roku nás reprezentovali žiačky z 3.C triedy Bianka Berkyová a Lucia Kristína Brindzová z 2.C triedy, ktoré sa popasovali s náročnými úlohami s výsledkom bronzového pásma, avšak na postup do celoštátneho kola to nestačilo. Nevadí, v budúcom školskom roku chceme byť opäť účastníkmi tejto súťaže a snáď budeme úspešnejší.

E. JuhászováSúťaž Mladý Európan 2018

Mladý Európan

Aj tento rok sa naša škola zúčastnila súťaže Mladý Európan. Regionálne kolo sa konalo 5. apríla 2018 na radnici v Lučenci. Súťaž dáva študentom možnosť zmerať si svoje sily vo vedomostiach o Európe a vyhrať zaujímavé ceny. Zároveň sa veľa nového naučia napríklad o histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších pamätihodnostiach v EÚ. Za našu školu súťažil trojčlenný tím žiakov III. A triedy – Andrea Vranská, Miroslava Liptayová a Norbert Krett. V silnej konkurencii sa im síce nepodarilo vyhrať, ale aj napriek tomu odchádzali zo súťaže spokojní a plní skvelých zážitkov.

Ing. Darina BrezovickáOcenenie predsedom BBSK

Raiszová

Pri príležitosti Dňa učiteľov bola naša kolegyňa Ing. Ingrid Raiszová 27. marca 2018 ocenená predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja p. Jánom Lunterom v kategórii Celoživotná práca v školstve s mimoriadnymi výsledkami dosiahnutými vo výchove s vzdelávaní.
I. Raiszová pôsobí u nás už 26 rokov. Nastúpila 1. septembra 1991 na vtedajšiu Strednú ekonomickú školu v Rim. Sobote ako učiteľka profesijných predmetov. Na našej škole vyučuje predmety účtovníctvo, cvičná firma, ekonomické cvičenia, tovaroznalectvo a cestovný ruch. V predmete cvičná firma rozvíja podnikateľské myslenie mladých žiakov, pripravuje talentovaných žiakov na súťaže z účtovníctva na regionálnej a celoslovenskej úrovni, organizuje pre žiakov tematicky zamerané exkurzie. Žiakom sa venuje aj v mimoškolskej činnosti a vedie mladých zdravotníkov na súťaže organizované Slovenským červeným krížom. Podporuje mladých darcov krvi organizovaním akcie študentská kvapka krvi. Zapája žiakov aj do rôznych dobrovoľníckych aktivít a zbierok, napr. Biela pastelka a iné.
K významnému oceneniu jej všetci srdečne blahoželáme.Plavecký kurz

Plavecký kurz

V dňoch 26. 03. – 28. 03. 2018 sa uskutočnil plavecký kurz pre žiakov 2. ročníka, ktorý už tradične prebieha v Mestskej plavárni v Rimavskej Sobote. Väčšina zúčastnených sa zapojila do zdokonaľovacieho výcviku. Žiaci si vyskúšali všetky plavecké spôsoby, záchranu topiaceho aj pomoc unavenému plavcovi.

Mgr. Z. Babicová

Úspech na celoslovenskom kole

Čaká nás finále!

Zase sa nám podarilo! Dňa 23.3. 2018 sa uskutočnilo semifinále Celoslovenskej súťaže Mihálya Tompu. Náš talentovaný žiak Kristián Galamb sa umiestnil ako druhý. Čaká nás FINÁLE. Gratulujem, Kristián, som na Teba hrdá, držím Ti palce!
Úspech na celoslovenskom kole

Irány a döntő!

Ismét sikerült! 2018. március 23-án volt a Tompa Mihály Országos Verseny elődöntője, ezúttal Losoncon. Tehetséges diákunk, Galamb Krisztián /I.C/ aranysávos II. helyezettként bejutott a döntőbe. Szívből gratulálok, Krisztián, büszke vagyok rád. Sok sikert a döntőben!

Kovács Ildikó
Úspech na celoslovenskom kole

Úspech na celoslovenskom kole

V dňoch 21. a 22. marca 2018 sa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne uskutočnil 52. ročník Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Súťažilo sa v troch disciplínach, a to v písaní na počítači, v úprave textu na počítači a vo wordprocessingu. Naša škola sa z krajských kôl prebojovala na celoslovenskú súťaž v disciplíne písanie na počítači. Z celého Slovenska v tejto disciplíne súťažilo 20 žiakov, hodnotených bolo prvých päť súťažiacich a naša víťazka krajského kola, ktorá zároveň ako jediná reprezentovala celý banskobystrický kraj, Nikoleta Vraštiaková z III. A triedy obsadila hodnotené štvrté miesto. K úspechu jej blahoželáme a sme na ňu hrdí.

Ing. I. Belicová


Ľudské práva a nediskriminácia

Ľudské práva a nediskriminácia

Dňa 13. a 14. marca 2018 sa žiaci III. A a III. C triedy zúčastnili vzdelávacích aktivít na tému „Ľudské práva“ a „Nediskriminácia“ pod záštitou Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Žiaci si pripomenuli to, čo už vedeli z vyučovacích hodín z daných tém, ale zároveň si ich doplnili ďalšími zaujímavými informáciami – na koho sa obrátiť v prípade núdze, čo je a čo nie je diskriminácia, v ktorých oblastiach sa najčastejšie objavuje a podobne. Uvedené informácie im boli sprostredkované formou podrobnejších výkladov, formou krátkych video spotov o tejto problematike, ako aj formou skupinových hier, či projektov.

Ing. A. GeckováMladý účtovník

Oláh L

Tak ako FO a PO majú mesiac marec spojený s odovzdávaním daňových priznaní, tak aj na našej škole sa každoročne koná súťaž Mladý účtovník. V utorok 6. marca sa uskutočnilo školské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnilo 14 šikovných mladých účtovníkov. Vždy je však určená hranica pre najlepších, a preto v tomto šk. roku najúspešnejšími sú:
1. miesto - Roman Sajko – IV. C
2. miesto - Monika Mészárosová – IV. A
3. miesto - Varga Beáta – III. C.
Žiaci prvých dvoch miest postupujú na Regionálne kolo Olympiády mladý účtovník.

Ing. A. Gecková, Ing. I. Raiszová
Školský veľtrh cvičných firiem

cvičné firmy

Aj v tomto školskom roku si žiaci tretích ročníkov vyskúšali prácu v tíme, ako aj využitie kreativity formou prezentácie fiktívnych firiem v rámci školského veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal počas Dňa otvorených dverí. V rámci fiktívneho podnikania si naši žiaci na hodinách voliteľného predmetu Cvičná firma odskúšali všetky skutočnosti, ktoré súvisia so založením firmy s rôznym zameraním, ako napr. kaviareň, záhradníctvo alebo prevádzkovanie strážnej služby. V súčasnosti sa naše cvičné firmy pripravujú na aprílovú súťaž v prezentácii cvičných firiem v Žiari nad Hronom.

Ing. A. Gecková, Ing. I. Raiszová, Ing. D. BrezovickáÚspechy na Súťaži Mihálya Tompu

Oláh L

Rad jarných súťaží v tomto roku začal 12. marca 2018, vtedy sa uskutočnilo okresné kolo Súťaže Mihálya Tompu, kde našu školu zastupovali tentoraz traja žiaci. Dvaja z nich predniesli prózu, jedna poéziu. Kristián Galamb vystúpil s dielom Andrása Marosa, Lýdia Szőkeová predniesla text Istvána Z. Németha: . Beáta Fiľová recitovala báseň od Anny Hajnal. Szőkeová bola zaradená do bronzového, Fiľová do strieborného pásma, a Kristián Galamb ako pretekár zo zlatého pásma sa kvalifikoval do celoslovenského semifinále. Ich profesorka, Ildikó Kovácsová je veľmi hrdá na žiakov a je spokojná s ich výkonom. K úspechom im všetkým patrí veľká gratulácia. Kristián, držíme palce aj v ďalšom kole!

Sikerek sora a Tompa-versenyen

Idén 2018. március 12-én kezdődtek a tavaszi versenyek, ekkkor rendezték meg ugyanis a Tompa Mihály Verseny járási fordulóját, amelyen a Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia ezúttal 3 diákkal képviseltette magát. Ketten prózában indultak, egy diák pedig verset mondott. Galamb Krisztián Maros András Digitális tanár úr c. szövegét, Szőke Lídia pedig Z. Németh István: Csillagos kettes c. novelláját adta elő. Fiľo Beáta ezúttal Hajnal Anna: Ugyanaz? c. versével mutatkozott be. Mindhárom diák megérdemli a dicséretet. Szőke Lili bronzsávos, Fiľo Beáta ezüstsávos besorolást kapott, Galamb Krisztián pedig aranysávosként továbbjutott az országos döntőbe. Felkészítő tanáruk, Kovács Ildikó nagyon büszke, elégedett a diákok teljesítményével. A szép sikerhez minden résztvevőnek szívből gratulálunk. Krisztián, hajrá!

Mgr. Kovács IldikóOláh L

Zase sme sa zúčastnili súťaže Szép Magyar Beszéd

Regionálne kolo súťaže Szép Magyar Beszéd sa uskutočnilo 12. marca 2018. Našu školu reprezentovala Letícia Oláhová z II.C triedy. Na náročnej súťaži, ktorá má tri disciplíny, podala slušný výkon. Tešíme sa z diplomu, gratulujeme žiačke.

Idén is részt vettünk a Szép Magyar Beszéd Versenyén

Idén is részt vettünk a Szép Magyar Beszéd versenyén, melynek regionális fordulóját 2018. március 12-én tartották. Iskolánkat ezúttal Oláh Letícia képviselte, aki a háromfordulós versenyben szépen helytállt. Teljesítményéhez gratulálunk, örülünk az oklevélnek.

Mgr. Kovács IldikóDeň zaľúbených

Lyžiarsky kurz - Mlynky


V dňoch 12.-16. februára sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v rekreačnom stredisku Mlynky – Biele vody. Na konci lyžiarskeho výcviku účastníci predviedli svoje zručnosti v záverečnom slalome. 1. družstvo: 1. miesto – N. Folk 2. miesto – R. Juhász 3. miesto – R. Cetner 2. družstvo: 1. miesto – D. Barna 2. miesto - R. Bubelíni 3. miesto – R. Uhrinová 3. družstvo: Za najväčší pokrok: V. Suchánska P. Szabó Mimoriadna cena : R. Juhász , za najlepšiu techniku A. Lenárt, za ochotu a pomoc zranenému spolužiakovi

Máme zlato!

Vraštiaková

Naša škola sa zapíše do histórie súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP) tým najúžasnejším spôsobom. Zaslúžila sa o to žiačka Nikoleta Vraštiaková z III. A triedy. V krajskom kole prestížnej súťaže, ktoré sa tento rok konalo 15. februára na Obchodnej akadémii v Brezne, získala 1. miesto v písaní na počítači.
Talentovaná Nikoleta Vraštiaková za do krajského kola zapojila vo všetkých troch disciplínach. V disciplíne odpis textu na rýchlosť spomedzi 12 súťažiacich dosiahla 1. miesto s obrovským náskokom. (366,20 č. úderov/min). V disciplíne úprava textu na počítači sa jej nepodarilo umiestniť na prvých troch priečkach, ale ešte má šancu uspieť v tretej disciplíne wordprocessing, ktorej výsledky budú zverejnené do 10 dní. Nikoleta, pre ktorú je typická mimoriadna bojovnosť a vrodená súťaživosť, sa môže prebojovať do celoslovenského kola. Závisí to od výsledkov ostatných krajských kôl. My veríme, že sa jej to podarí.
Súťaže sa zúčastnili aj dievčatá Miroslava Liptayová a Gréta Hanusová, ktorým sa nepodarilo umiestniť na vedúcich priečkach. Bola to však pre nich dobrá skúsenosť a na budúci rok sa pokúsia svoje výsledky prekonať.
SIP je súťaž v spracovaní informácií na počítači, ktorá pozostáva z troch súťažných disciplín - rýchlostného písania na počítači, úpravy textu na počítači a z profesionálneho spracovania textu – wordprocessing-u. Je určená pre žiakov všetkých stredných škôl a obchodných akadémií. Súťaž v písaní na počítači pozostáva z 10-minútového odpisu textu z 3-stranovej papierovej predlohy. Úlohou žiakov je v uvedenom časovom rozsahu odpísať z predlohy čo najviac textu a s čo najvyššou presnosťou.
V disciplíne úprava textu na počítači je úlohou žiaka upraviť text, ktorý je už vopred uložený v počítači. Text sa upravuje pomocou všeobecne používaného textového editora podľa papierovej predlohy s vyznačenými korektorskými značkami (napr. zmazanie textu, doplnenie textu, nahradenie slova iným slovom, zmena poradia slov, zvýrazňovanie textu a pod.). V časovom rozsahu 10 minút sa žiaci snažia vykonať vo vloženom texte čo najviac úprav podľa spomínanej papierovej predlohy. Každá vykonaná korektúra má hodnotu 100 bodov, ale za každú chybu sa odrátava 250 bodov. Vyhráva žiak, ktorý získal v konečnom súčte najvyšší počet bodov po odpočítaní trestných bodov za chyby.
Úlohou súťažiaceho vo wordprocessingu je profesionálne spracovať externý text podľa vytlačených detailných inštrukcií v časovom limite 60 minút. Úlohy, ktoré sa majú vykonať, môžu pozostávať z formátovania strany, odseku, vkladania poznámok pod čiaru, úpravy, resp. vkladania hlavičky/päty, číslovania strán, používania stĺpcov, spracovania tabuliek, používania formulárov, overujú sa vedomosti z hromadnej korešpondencie a pod.

Ing. Darina Brezovická
vyučujúca ADK14. február - Deň zaľúbených

Deň zaľúbených

Valentínska pošta Deň sv. Valentína je dňom zaľúbených, kedy dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Tento rok sa študenti našej školy opäť rozhodli osláviť tento sviatok. Prostredníctvom valentínskej pošty, ktorú zrealizovali členovia žiackej školskej rady, mohli študenti vyjadriť svoje city. Valentínky mohli písať nielen svojim milovaným, ale aj kamarátom, kamarátkam, učiteľom. Celý deň 14. februára mali možnosť vhodiť svoj odkaz do krabičky-schránky, ktorá bola umiestnená v školskom bufete. Na prekvapenie všetkých, odkazov tam bolo naozaj dosť! Členovia žiackej školskej rady roztriedili valentínky a v piatok ich odovzdali majiteľom. Reakcie všetkých boli priaznivé a milé. Valentínska pošta teda mala veľký úspech a sme radi, že sa do nej zapojilo toľko študentov. Veríme, že o rok sa zapoja znova a v ešte väčšom počte.

Žiacka školská radaDNI OTVORENÝCH DVERÍ 2018

dod

Tradícia Dní otvorených dverí je na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia silná a dostala sa aj do povedomia verejnosti. Preto sme na piatok a sobotu 9.a 10. februára 2018 pripravili prezentáciu našej školy, aby sme ukázali všetko, čo máme, čím žijeme a ako vyzerá náš každodenný školský život. Netrpezlivo sme očakávali žiakov 9. ročníka, ich učiteľov a rodičov a tí veru prišli v hojnom počte. V jedálni školy ich čakalo privítanie, malý kultúrny program, príhovor riaditeľky školy Mgr. Blanky Tomčovej a veľmi zaujímavá prezentácia troch cvičných firiem. Návštevníci sa dostali do všetkých priestorov školy, pozreli si učebne, zúčastnili sa otvorených hodín, porozprávali sa s vyučujúcimi a žiakmi, vyskúšali si desaťprstovú hmatovú metódu písania na počítači. Komu bolo ešte málo, mohol si zahrať finančnú hru Finančná odysea. Osobitne nás teší, že cestu do našej školy si našli návštevníci aj v sobotu, keď bola možnosť vyskúšať si prijímačky na nečisto.
V príjemnej a uvoľnenej atmosfére sme ako správni tímoví hráči ukázali, prečo je naša škola tradičná a zároveň moderná, že za jej žlto-oranžovou fasádou žijú obchoďáci, ktorí radi privítajú svojich nasledovníkov. Každá cesta sa začína prvým krokom a možno tie prvé kroky začali už teraz na pôde našej školy.Získali sme mimoriadnu cenu


Balassagyarmat

19. januára 2018 sme sa znovu vybrali do Balassagyarmatu, a nebol sneh po kolená, ani žiadna fujavica ? (Už „tradične“ je v tento významný deň vždy otrasné počasie.)
S tromi talentovanými žiakmi našej školy sme cestovali na súťaž v prednese poézie a prózy Imreho Madácha a Kálmána Mikszátha.
V aule mestskej samosprávy sa predstavilo pred odbornou a náročnou porotou 25 žiakov z 12 škôl.
Okrem nás tam boli štyri miestne školy, a prišli súťažiaci aj z Pécsu, Zilahu, Csengera, Vácu, Debrecína, Veľkej Medere i z Mostovej.
Po krátkom programe nás čakala samotná súťaž, ktorá mala dve kolá.
Krisztián Galamb z I. C triedy zožal veľký úspech s textami od Istvána Z. Németha a Andrása Marosa. Beáta Fiľová predniesla básne Anny Hajnal a Mihálya Váciho, kým Gabika Ruszóová vystúpila s dielami Alberta Wassa a Dezsőa Kosztolányiho.
Na našu obrovskú radosť získal Krisztián Galamb mimoriadnu cenu poroty.
Žiakom gratulujeme, sme na nich hrdí!

Elhoztuk a különdíjat

2018. január 19-én ismét elindultunk Balassagyarmatra, és nem volt térdig érő hó, és nem süvöltött az orkán. ?/ Évek óta ugyanis kellemetlen az időjárás ezen a jeles napon./
A Madách Imre – Mikszáth Kálmán Vers- és Prózamondó Versenyre utaztunk iskolánk három tehetséges diákjával.
A város önkormányzatának dísztermében 12 iskola 25 diákja mutatkozott be a hozzáértő és igényes zsűri előtt.
Rajtunk kívül képviseltette magát Gyarmat 4 iskolája, voltak versenyzők Pécsről, Zilahról, Csengerről, Vácról, Debrecenből, Nagymegyerről és Hidaskürtről is.
A hangulatos rövid műsor után két fordulóban mutatták meg tehetségüket a diákok.
Galamb Krisztián az I.C-ből Z. Németh István, illetve Maros András szövegével aratott nagy sikert. Fiľo Beáta Hajnal Anna és Váci Mihály versét mondta el nagy átéléssel, míg Ruszó Gabika Wass Albert és Kosztolányi Dezső szövegével vívta ki a közönség figyelmét.
Nagy örömünkre Galamb Krisztián megkapta a zsűri különdíját. ?
A diákoknak szívből gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk!Beseda o šťastí

Ako byť šťastný a úspešný?


Nový kalendárny rok 2018 začali žiaci 4. ročníka stretnutím s naším absolventom Danielom Csúrom, ktorý ukončil štúdium v roku 2014 a 10. januára sa opäť vrátil na pôdu svojej alma mater. Dano sa počas tých 4 rokov rozhodne nenudil, ale žil svoj sen a napĺňal svoje ciele. Študoval na Oxford Brookes University, Copenhagen Business School v Kodani, precestoval Kazachstan a mnohé ďalšie krajiny. Pôsobí ako prezident Veľvyslanectva mládeže SR a zakladá Európsky inštitút šťastia. Práve dnešným stretnutím chcel motivovať aj svojich mladších spolužiakov, aby porozmýšľali nad svojím životom, nad tým, čo by chceli dosiahnuť, ako byť šťastným a úspešným. Veľmi podnetným bolo zamyslenie sa nad globálnym vnímaním sveta, jeho problémov, hľadanie súvislostí a zameranie pozornosti na to, že žijeme v bohatšej časti sveta. V prvej časti workshopu naši študenti reagovali na otázky, či sú šťastní, či budú šťastnejší v budúcnosti a či peniaze automaticky znamenajú šťastie. Pre učiteľov bolo zaujímavé sledovať reakcie študentov na otázku, či chcú ostať v regióne alebo na Slovensku. V ďalšej časti sa mohli študenti zamyslieť nad otázkou vnútornej motivácie a nastavenia cieľov. Poznávať ľudí a svet okolo seba, cestovať, vzdelávať sa, pracovať na sebe, veriť v seba a svoje schopnosti budú zrejme kľúčové slová, ktoré by si mali naši, už čoskoro, tiež absolventi zobrať so sebou. Ďakujeme Danovi, že sa s nami podelil o svoje skúsenosti, že s nami zdieľal veľmi cenné a zaujímavé myšlienky a tešíme sa na ďalšie stretnutie.odpis

Súťaž v odpise textu na 10 min


Každý rok sa koncom decembra koná školské kolo súťaže v odpise textu na PC na 10 minút. Tento školský rok sa súťaž uskutočnila 19. 12. 2017. Zúčastnili sa jej 5 najlepší žiaci z každého ročníka. Súťažiaci dosiahli pekné výsledky, o čom svedčí aj výsledková listina v ktorej je uvedené poradie žiakov aj ich výsledky. Víťazi budú reprezentovať našu školu na krajských pretekoch v písaní na PC. Prví traja z jednotlivých ročníkov dostali diplomy i hodnotné ceny. Srdečne blahoželáme.

Ing. Darina Brezovická

výsledková listinaVianočná besiedka 2017

Stromček


Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku 21. decembra 2017 zišli naši žiaci a učitelia v priestoroch školskej jedálne, aby sa rozlúčili s rokom 2017 a popriali si šťastné, veselé a pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2018. S veľkým nadšením si žiaci pripravili kultúrny program, v ktorom nás pobavili spevom i tancom. Štvrtáci si krátkou ukážkou zaspomínali na svoju stužkovú slávnosť. Vyvrcholením nášho sviatočného predpoludnia bolo vyhodnotenie súťaže – vianočná výzdoba tried. Porota zložená zo zástupcov jednotlivých tried rozhodla, že na 3. mieste skončili triedy III. A a III. C, na 2. mieste II.C a najkrajšiu výzdobu si pripravila I.C trieda.
Prajeme Vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou a zdravím po celý Nový rok 2018.

Žiacka školská radaInformácie ukryté v obrázkoch

Obrázky a informácie


Dňa 13. decembra 2017 sme využili zaujímavú ponuku SteelParku v Košiciach zúčastniť sa interaktívnej prednášky z informatiky – „Informácie ukryté v obrázkoch“.
Zábavné technické centrum SteelPark je výsledkom aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a troch vzdelávacích a vedeckých inštitúcií - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied.
Prednáška prebiehala v priestoroch budovy Charlie, ktorá je súčasťou projektu Kasárne-Kulturpark, realizovaného v rámci projektu "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013“. Nové vzdelávacie aktivity pre stredoškolákov boli pripravené z informatiky na tému: Informácie ukryté v obrázkoch.


Dozvedeli sme sa:
- aká je štruktúra obrázka
- ako vieme do obrázka skryť dodatočnú informáciu
- čo sú binárne obrázky
- aký majú význam
- čo sa s nimi dá robiť
- ako skryjeme obrázok do obrázka.
Na konci aktivity žiaci pracovali v skupinách a našli slová, ktoré boli ukryté v obrázkoch.
Po prednáške sme mali možnosť, aj keď na krátky čas, navštíviť krásne, vianočne naladené mesto.

Izabela Belicová, Lujza ZelezníkováEXPERT-geniality show

EXPERT-geniality show

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT-geniality show. 30. novembra súťažilo 12 žiakov z našej školy. Na vypracovanie testu mali 60 minút, každý odpovedal na 50 otázok z dvoch súťažných tém. Témy boli tento rok nasledovné:
Dejiny, udalosti, umenie
Svetobežník
Mozgolamy
Do you speak English?
Góly body sekundy.
Aký človek je agnostik, kde sa nachádza most, ktorý spája dva svetadiely ale pritom je na jednom kontinente, ktorý slovenský futbalista hral za Real Madrid...

Tieto a podobné otázky sa nachádzali v testoch. Bodové hodnoty jednotlivých otázok ani tento rok neboli vopred určené. Organizátori ich stanovia až po súťaži, čím menej súťažiacich odpovedalo na otázku správne, tým je jej bodová hodnota vyššia.
Výsledky budú zverejnené 21. decembra na stránke súťaže www.sutazexpert.sk.

Lujza ZelezníkováDeň študentstva, 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

Kabu1 Kabu1

Naša škola si pripomenula 17. november, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva.
Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti.
U nás sa oslavy Dňa študentstva každoročne spájajú s tradičnou imatrikuláciou prvákov a ich prijatie do „cechu“ obchoďákov. Ináč tomu nebolo ani tento školský rok. Vo štvrtok 16. novembra sa jedálňou našej školy ozýval smiech a dobrá nálada. Postarali sa o to triedy III. A a III. C, ktoré si pre prvákov pripravili zaujímavé úlohy.
Prváci k jednotlivým úlohám pristupovali zodpovedne, nikto nenamietal. Najväčší potlesk dostali žiak I. A triedy, ktorý požiadal svoju triednu učiteľku o ruku a o 4 roky, ktoré spolu strávia na škole a talentovaný žiak I. C triedy, ktorý zahral niekoľko pesničiek na husle. Prísaha prvákov ukončila toto krásne podujatie a žiaci odchádzali domov obohatení o príjemné dojmy.
Naším najmladším, dnes už právoplatným študentom našej školy, želáme veľa úspechov a radosti v štúdiu na našej škole, aby o pár rokov na štužkovej slávnosti mali na čo spomínať.

Žiacka školská radaHerečka či spisovateľka, spisovateľka či herečka?

Spisovateľka

Oboje. Žiaci II. A triedy sa dňa 14. 11. 2017 zúčastnili v Knižnici Mateja Hrebendu príjemného stretnutia so spisovateľkou a herečkou pani Zuzkou Cigánovou. Mnohí z nás ju poznajú len ako herečku, ale málokto ako spisovateľku. Včera nám predstavila svoje knihy, ktoré napísala. Z knihy ASKÁL, čo v preklade je vlastne LÁSKA, nám prečítala niektoré časti.
Bolo to príjemné a zaujímavé stretnutie s príjemnou a zaujímavou slovenskou spisovateľkou.

Ing. Gecková, Ing. Belicová


Finančný lekár – Finančná odysea – Finančná hra

Finančná odysea

Je známa skutočnosť, že ak niečo zaujímavé zažijeme na vlastnej koži, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie, ako naučené definície – vedomosti. Preto jednou z možností vzdelávania je aj hra. Vyskúšali si to na vlastnej koži aj učitelia odborných predmetov, ktorí si hru Finančná odysea zahrali za pomoci autora tejto hry MUDr. Milana Pavlíka, MPH.
Je to hra o práci s osobnými financiami a o zvládaní životných rizík. Vyučujúci získané zážitky využijú pri vyučovaní a zároveň potvrdia aj slová J. A. Komenského „škola hrou“, čo znamená, že naši žiaci nebudú priklincovaní v laviciach a nebudú sa nudiť.

Ing. GeckováSúťaž iBobor na OA – KA


V pondelok a utorok 6. a 7. novembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili on-line informatickej súťaže iBobor. Informatická súťaž Bebras – Informatický bobor vznikla v roku 2004 v Litve. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, iniciovať v nich využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
V kategórii Juniori súťažilo z našej školy 28 žiakov z 1. a 2. ročníka. V kategórii Seniori súťažili žiaci 3. a 4. ročníka a do súťaže sa zapojilo 25 žiakov. Žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky, najlepší bol v kategórii Juniori Tomáš Kováčik z 2. A triedy a v kategórii Seniori Daniel Barna z počtom bodov 46,69 z 3. A triedy.

Ing. BelicováVirtuózka na klávesnici

Virtuózka na klávesnici

Klávesnica počítača sa stáva každodennou súčasťou nášho života. Sú takí, čo ťukajú jedným prstom, iní sú majstri v rýchlosti a presnosti. Tí najlepší si mohli vyskúšať svoj talent a zručnosť na celoslovenskej súťaži v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2017. Je to súťaž na výukovom programe ZAV, ktorého tvorcovia sú manželia Zaviačičovci z Českej republiky. Zaujímavosťou je, že pani Helena Zaviačičová dokáže prepísať text s rýchlosťou 783 čistých úderov za minútu. Túto súťaž zastrešuje SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. 7. novembra 2017 sa uskutočnil jej 10. ročník. Súťažilo sa v disciplíne 10- minútový odpis z obrazovky v dvoch kolách s penalizáciou 50 a 100 úderov za chybu. Súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov obchodných akadémií.
Na našej škole máme talentovanú žiačku, Nikoletu Vraštiakovú z III.A triedy, ktorá sa každoročne zúčastňuje rôznych súťaží v písaní na počítači a z roka na rok sa zlepšuje. Jej úsilie sa zúročilo v tomto ročníku, kedy obsadila výborné 3. miesto v odpise z obrazovky s penalizáciou 50 s počtom 391,9 čistých úderov za minútu a 2. miesto v kole s penalizáciou 100 s počtom 390,1 úderov za minútu.
Nikoleta si v priateľskej atmosfére otestovala svoje schopnosti a nadobudla nové skúsenosti a motiváciu k ďalšiemu zvyšovaniu svojich výkonov. Ako sa hovorí, cvičenie robí majstra a Nikoletin talent a výsledky to len potvrdzujú.


ZAV Olomouc

ZAV Olomouc

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do medzinárodnej súťaže ZAV Olomouc.
Vo štvrtok 2. novembra naše dievčatá: Gréta Hanusová, Mária Szőkeová, Sandra Chichová (II. A trieda) a Nikoleta Vraštiaková (III. A trieda) súťažili prostredníctvom internetu v minútových odpisoch v kategórii ZAV-INT. V silnej konkurencii súťažiacich z Čiech, Maďarska, Ruska, Turecka, Poľska a Nemecka vzorne reprezentovali našu školu.
Najlepší výkon z našich žiačok dosiahla Nikoleta Vraštiaková, ktorá obsadila 18. miesto. Jej najlepší výkon z 25 1-minútoviek mal hodnotu 519,0 čistých úderov/min. Krásne boli aj výkony ďalších súťažiacich: Gréta Hanusová – 314,0 č. ú./min., Mária Szőkeová – 293,0 č. ú./min. a Sandra Chichová – 269 č. ú./min.
K dosiahnutým výkonom srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalších súťaží.Výlet do Budapešti

Výlet do Budapešti

Žiaci našej školy v rámci programu Rákócziho zväzu na cestovanie žiakov navštívili 24. októbra hlavné mesto Maďarska.
Po príchode do Budapešti sme to namierili do Domu teroru, špeciálneho múzea venovaného obetiam socialistického režimu i revolúcie z roku 1956. Spoznali sme príčiny revolúcie, dozvedeli sme sa, kto vlastne boli „peštianski šráci“, aká nádherné boli dva týždne slobody a aké tvrdé boli opatrenia, ktoré po nich nasledovali...
Táto výstava je náročná pre srdce i dušu...
Bolo úľavou zaklopať na dvere našej družobnej školy, Bilingválneho odborného ekonomického gymnázia Mihálya Károlyiho. Po krátkej návšteve sme sa vydali do budínskej hradnej štvrte, videli sme Rybársku baštu a Matyášov chrám a zachvátil nás unikátny výhľad. Mnohí z nás po prvý raz mohli vidieť na vlastné oči maďarský parlament a budapeštianske mosty boli tiež nádherné.
Pred odchodom domov sme sa ešte zastavili v jednom obchodnom centre, kde sme si dali výborné jedlo.
Spokojní i trošku unavení žiaci cestou domov si ešte v autobuse aj zaspievali.
Veríme, že to nebol náš posledný výlet do Budapešti, jedného z najkrajších miest sveta.

Budapesten jártunk

2017. október 24-én iskolánk diákjai a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében Budapestre látogattak.
Első utunk a Terror Házába vezetett, ahol mindenki betekintést nyerhetett az 1956-os történésekbe. Most még világosabbá vált, milyen út vezetett a forradalomhoz, kik voltak a pesti srácok, milyen csodálatos volta két hét szabadság és micsoda megtorlás következett.
Szívet-lelket próbáló ez a kiállítás...
Megkönnyebbülés volt bekopogtatni baráti iskolánk, a Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium ajtaján. A rövid látogatás után felmentünk a Budai Várnegyedbe, ahol megcsodáltuk a Halászbástyát, a Mátyás-templomot és a pazar kilátást. Sokan először látták az Országházat, és a hidak is őszinte csodálatot keltettek.
Hazaindulás előtt megálltunk egy áruházban, ahol a finom falatoké volt a főszerep.
Az elégedett és kicsit fáradt társaság énekszóval múlatta az időt a buszban.
Bízunk benne, hogy máskor is kirándulunk még Budapestre, a világ egyik legszebb városába.

Kovács IldikóNetradične a kreatívne na vyučovacej hodine

Netradične a kreatívne na vyučovacej hodine

V rámci odborného predmetu Sekretárske a asistenčné činnosti dostali žiaci v tematickom celku Význam sekretariátu a sekretárky/asistentky za úlohu navrhnúť úpravu zovňajšku sekretárky, asistentky (účes, mejkap) na dennú pracovnú príležitosť.
Ciele:
Vysvetliť opodstatnenosť a význam celkovej úpravy zovňajšku sekretárky, asistentky.
Uvedomiť si, že otázka vzhľadu je veľmi dôležitá.
Demonštrovať na spolužiačke ukážku (účes, mejkap) osobného imidžu.
Zadaná úloha žiakov zaujala, pracovali na nej v skupinách a väčšinou sa aktívne podieľali na jej vypracovaní. Žiaci predviedli svoje kreatívne schopnosti, ukázali, do akej miery majú rozvinuté estetické cítenie, vkus, eleganciu. Využili nielen teoretické poznatky z vyučovacej hodiny, ale aj osobné skúsenosti. Akceptovali vecné pripomienky zo strany učiteľa aj od svojich spolužiakov. V diskusii žiaci samostatne vyjadrovali svoje názory, spoločne sme riešili prípadné rozdielne pripomienky.
Výsledky ich práce môžete posúdiť aj na fotografiách. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že „škola hrou“ je pravda.

Ing. J. BalíkováOlympiáda o Európskej únii

Olympiáda o Európskej únii


Dnešnú stredu 18. októbra 2017 sa traja žiaci z II. A a traja žiaci z III. A triedy zapojili do Olympiády o EÚ, ktorú organizuje Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Dnešné prvé kolo prebiehalo formou elektronického dotazníka, v ktorom museli naši žiaci zvládnuť 30 náročných otázok z rôznych oblastí o Európskej únii len za 25 minút.
Veríme, že aj takouto formou obohatili svoje vedomosti z danej oblasti a získané skúsenosti budú pre nich len prínosom vo všeobecnom prehľade.
Budeme netrpezlivo očakávať výsledky našich žiakov, či sa im podarí umiestniť sa v konkurencii takmer 100 škôl na prvých ôsmych postupových miestach do finále v Trnave.

Darina Brezovická a Ingrid RaiszováNávšteva hvezdárne

Návšteva hvezdárne


V rámci predmetu Biológia sa žiaci II. A triedy zúčastnili s témou „Slnečné žiarenie“ v sobotskej hvezdárni. Pomocou nastaveného špeciálneho ďalekohľadu si mohli pozrieť erupcie na slnku a následne si vypočuli zaujímavé informácie o svetle, teple a ich vnímaní. Žiakov zaujali ďalšie informácie o vzniku našej planéty a aj ďalších hviezdach, planétach a súhvezdiach. Mnohých žiakov to upútalo natoľko, že by si takúto netradičnú hodinu biológie radi zopakovali.

Ingrid RaiszováAranyovo jubileum – aj my sme sa zapojili

Penaltový festival

Žiaci našej školy, Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota sa s radosťou zapojili do podujatia Balassiho inštitútu – Maďarského inštitútu v Bratislave, ktoré organizovali v rámci spomienkového dňa Jánosa Aranya.
Jeden z najuznávanejších básnikov maďarskej literatúry sa narodil pred 200 rokmi a jeho pamiatku sme si uctili predčítaním niektorých jeho básní. Celú akciu otvoril krátky príhovor pani profesorky Ildikó Kovácsovej, potom študenti nahlas prečítali Aranyovu báseň, ktorú si sami vybrali. Odznelo niekoľko z najznámejších diel, ale obecenstvo zaujali aj menej známe básne. Po skončení podujatia všetci zúčastnení dostali pamätný list.
Aj podľa študentov to bola veľmi dobrá netradičná hodina.

Arany emlékév, avagy Mi is bekapcsolódtunk

200 éve született Arany János, a magyar irodalom legnagyobb balladaírója, Petőfi Sándor és Tompa Mihály igaz barátja.Iskolánk, a Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia is nagy örömmel kapcsolódott be a Pozsonyi Magyar Intézet versfelolvasó akciójába, melyet az Arany-emléknap keretében hirdettek meg. Október 5-én, csütörtökön ünnepi, meghitt hangulat uralkodott a magyarteremben. Mind a négy magyar osztály képviseltette magát. A tanárnő, Kovács Ildikó rövid bevezetője után mindenki nagy igyekezettel olvasta fel a maga választotta verset. Elhangzott néhány a legismertebb, sokat emlegetett Arany-versek közül, és a kevésbé ismerteket is érdeklődve hallgatta mindenki. A végén mindenki emléklapot kapott. A diákok értékelése szerint is jó kis óra volt.

Kovács Ildikó


Penaltový festival

Penaltový festival

Všetky stredné školy z Rimavskej Soboty sa stretli v súťaži ,, Penaltový festival “. Naši žiaci skončili na 3. mieste.

Divadelné predstavenie v Košiciach

Divadelné predstavenie v Košiciach

Stalo sa už tradíciou, že sa študenti našej školy zúčastňujú divadelného predstavenia v Košiciach každý školský rok. Dňa 4. 10. 2017 sme sa zúčastnili opäť. Divadelné predstavenie sa konalo v centre Košíc vo Veľkej sále historickej radnice. Išlo o divadelné predstavenie Fahrenheit 451, ktorú napísal americký spisovateľ Ray Bradbury. Túto divadelnú hru nacvičilo TNT Theatre Britain a bolo v angličtine. Študenti mali možnosť počuť britskú angličtinu priamo z úst londýnskych hercov. Zároveň návšteva divadelného predstavenia v angličtine motivovala študentov v učení sa cudzieho jazyka.
Pred predstavením mali študenti možnosť prezrieť si centrum Košíc a urobiť menšie nákupy v nákupnom centre Optima.Cezpolny beh

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl

Každoročne v tomto čase sa uskutočňuje súťaž v cezpoľnom behu. Naši žiaci sú pravidelní účastníci tohto podujatia. V súťaži dorasteniek sa Mirka Bahledová umiestnila na 2. mieste, družstvo dievčat (Bahledová, Adamcová, Háziková) skončilo na 3. mieste. Dorastenci (Bitala, Bodor, Rapčan) obsadili 5. miesto.A zasa Kremnica ...

Kremnica

Už sa stalo tradíciou, že hneď na začiatku školského roka sa naši prváci zúčastňujú odbornej exkurzie v Kremnici.
A tak tomu bolo aj v tomto školskom roku, keď sme sa na túto akciu vybrali 29. septembra 2017 so žiakmi z I. A triedy.
Naša prvá cesta viedla do výrobne perníkov. V nej si žiaci prezreli celú výrobu pravých kremnických medovníkov - ochutnali cesto, asistovali pri ich vykrajovaní a pozreli si ich zdobenie. Proste obdivovali šikovnosť žien pri ručnej výrobe tejto tradičnej pochúťky.
Potom nás kroky zaviedli do mincovne, kde si žiaci pozreli krátke filmy o histórii mincovne, o razbe medailí a o výrobe mincí v minulosti. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka stálej expozície, ako aj starej a novej mincovne. Zaujímavý bol „nevypáčiteľný“ trezor i staré raziace stroje, ktoré nás dodnes prekvapujú svojou funkčnosťou.
Exkurziu sme zakončili prehliadkou mestského hradu. a Dozvedeli sme sa aj zaujímavosti o vzniku zlata a histórii Kremnice a tí smelší obdivovali slnkom zaliate okolie z vyhliadkovej veže kostola.
Som presvedčená, že tento deň „ v teréne“ je pre našich prvákov nielen vhodným zdrojom doplnenia informácií z oblasti ekonomiky, histórie, či geografie, ale že je to výborná príležitosť ako si začať budovať kamarátske vzťahy v triede a tým obohatiť svoj študentský život na našej škole.

Ing. J. BalíkováNetradičná hodina „Cestovného ruchu“

Muzeum

Dňa 27. septembra 2017 sme využili zaujímavú ponuku Gemersko – malohontského múzea v Rimavskej Sobote pri príležitosti „ Svetového dňa cestovného ruchu“, aby sme žiakom z III. A triedy spestrili hodinu Cestovného ruchu komentovanou prehliadkou v múzeu.
Pri príležitosti 135. výročia založenia múzea v Rimavskej Sobote si jeho zamestnanci pripravili pre verejnosť zaujímavé zbierkové predmety, ktoré nazvali „ Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea“.
Pani Lindišová nám najskôr priblížila históriu múzea od jeho vzniku v roku 1882 a zdôraznila jej význam pre nás všetkých pre zachovanie hodnôt nášho kultúrneho dedičstva. Mali sme možnosť vidieť tie NAJ zaujímavšie exponáty na základe rôznych kritérií, ktoré sú z pohľadu zamestnancov a teda odborníkov niečím výnimočné.
Sme vďační za takúto príležitosť, ktorá nám poskytla obohatenie našich poznatkov.

Ing. Ingrid RaiszováPomoc nevidiacim a slabozrakým

Biela pastelka

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na pomoc a podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
Ambasádorom tohto 16. ročníka je slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík a tradičným podporovateľom herec Marián Geišberg.
Naše dobrovoľníčky z III.A triedy – Natália Šabíková, Sofia Šánthová, Nikoleta Šimičková, Oxana Olexová, Diana Šmeľovová a Nikoleta Vraštiaková sa v dvoch tímoch s elánom a nadšením vybrali do ulíc nášho mesta. Všetkým ochotným prispievateľom darovali symbol tejto kampane a to plastovú spinku s vyobrazením Bielej pastelky ako poďakovanie za každý príspevok.

Ingrid Raiszová


Po stopách histórie nášho mesta

V knižnici

sme sa vybrali my- žiaci III.C triedy v piatok 22. septembra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a to do Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, kde nám boli poskytnuté v projekte "Potulky históriou "vzácne informácie z histórie mesta, v ktorom študujeme a ktoré postupne spoznávame už tretí školský rok. Zaujímavým spôsobom k nám prenikli informácie doložené foto dokumentáciou. Ani sme netušili, s koľkými významnými osobnosťami je mesto späté, koľko významných historických udalostí ukrývajú majestátne budovy, ktoré nás každé ráno sprevádzajú cestou do školy. Myslíme si, že sme splnili cieľ daného projektu, veď záverečným kvízom sme preukázali naše novo nadobudnuté vedomosti, ktoré sa hlboko vryli do našej pamäti a to vďaka zaujímavému výkladu pracovníčky knižnice Vierky Cirbusovej.
Dnes môžeme s odvahou povedať: "Sme hrdí na naše mesto, v ktorom študujeme."

Erika Juhászová a žiaci III.C triedy


Kvízmajster

Kvízmajster

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote a Televízia Rimava usporiadali 2. ročník zábavno-vedomostnej súťaže pre stredoškolákov Kvízmajster. Dlhodobým cieľom tohto unikátneho projektu zážitkového vzdelávania je prispievať k zvyšovaniu kultúrnej gramotnosti a zároveň pestovať u mladých ľudí vzťah k svojmu regiónu. 9 škôl z 25 tried bojovalo v kvalifikačných kolách o účasť medzi najlepších osem tímov.Tím III.A triedy v zložení Daniel Barna, Andrea Vranská, Margaréta Posuchová, ich triedna učiteľka Ing. Brezovická a všetkých 28 spolužiakov boli tiež pri tom a 21.septembra 2017 si zmerali sily s tímom III.D zo Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Otestovali si svoje vedomosti z oblasti hudby, filmu, divadla, literatúry, či výtvarného umenia. Moderátor súťaže, mimochodom absolvent našej školy Cyril Žolnír, uviedol mnoho kvízových otázok a rôznych interaktívnych úloh.
Na našu veľkú radosť a za obrovského povzbudzovania sa tím III.A prebojoval do semifinále, ktoré sa bude konať 14. decembra 2017. Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.Dni, ktoré overili naše zručnosti a schopnosti...

DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Prvé školské septembrové dni na našej škole sa pre žiakov tretieho ročníka niesli v znamení plnenia náročných a zároveň i zábavných úloh v rámci trojdňového Kurzu na ochranu života a zdravia v lokalite Zbojská. Za príjemného slnečného počasia, v super dobrej nálade ako i atmosfére žiaci naberali plným priehrštím nové vedomosti zo zdravotnej prípravy, ktoré im poskytli spolupracovníci SČK, príslušníci ochrany vzdušného priestoru Sliač, ktorí svoje teoretické poznatky obohatili aj o praktické ukážky, keď dali možnosť i našim žiakom overiť si svoje zručnosti priamo v akcii. Na záver sme zorganizovali pretek, kde žiaci na trati dlhej 4000 m plnili úlohy na rôznych stanovištiach. Prvé tri družstvá boli odmenené sladkou odmenou. Nezabudnuteľné zážitky z výcviku žiaci postupne spracúvali počas vychádzok prekrásnou jesennou prírodou, ktorá hýrila svojimi typickými farbami. Spestrením týchto dní bola i večerná opekačka. Počas trvania aktivít i mimo nich sa o žiakov starali ich triedne učiteľky spolu s učiteľkami telesnej výchovy pod vedením J. Kurekovej. Po skončení kurzu sme sa spokojní všetci vrátili domov k svojim najbližším s príjemnými a nezabudnuteľnými zážitkami, ktoré nám pripravili prvé septembrové dni škol. roka 2017/2018.Deň finančnej gramotnosti
na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote

DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je finančná negramotnosť. Hoci mnohí tvrdia, že peniazom rozumejú, prax ukazuje opak. Finančne gramotný človek je človek nezávislý vo svete peňazí. Potrebuje k tomu zdravý sedliacky rozum. Hovorí sa, že kto sa drží zdravého sedliackeho rozumu má menej problémov v živote.
Pre upevnenie doterajších vedomostí sme pre našich žiakov opäť po roku zorganizovali 5. septembra 2017 Deň finančnej gramotnosti. Do akcie boli zapojení všetci žiaci školy.
Žiaci prvých ročníkov boli oboznámení so základnými pojmami v oblasti finančníctva formou videí o histórii peňazí, spôsobe ich výroby, ako aj formou rozprávky Strom na peniaze, či krátkym testom v tejto oblasti.
Žiaci druhých ročníkov mali možnosť navštíviť pobočku Slovenskej sporiteľne v Rim. Sobote, kde im pracovníčka p. Balciarová priblížila prácu v banke. VÚB banka v zastúpení Mgr. Vyrva a Mgr. Farkas sa prezentovala na škole formou prezentácií a pútavým rozprávaním o finančných produktoch.
Tretiaci si vyskúšali svoje doterajšie teoretické vedomosti pri hraní finančnej hry „Finančná sloboda“ v spolupráci s OVB Rim. Sobota – riaditeľsvo Ing. J. Ďurka, za pomoci p. D. Krnáčovej, p. G. Vargu, p. J. Brindzovej, p. L. Krnáčovej, p. P. Kováča a p. M. Bolhu - ktorí ich pri hraní hry usmerňovali odbornými vedomosťami, informáciami a skúsenosťami zo svojej praxe. Na záver vyhodnotili jednotlivé skupinky žiakov – rodiny, a to vyčíslením finančnej čiastky, ktorá žiakom ostala po ukončení hry.
Žiaci štvrtých ročníkov si vyskúšali „FQ test“ a test „Finančné pojmy“. Pre začlenenie sa do skutočného života, ktorý ich čaká už o krátky čas, sme pre nich pripravili ešte besedy z oblasti:
- sociálneho a zdravotného poistenia – Mgr. Majanová – Soc. poisťovňa Rim. Sobota a
- dôchodok – II. pilier – Ing. Mečiar – Allianz DSS – Bratislava.
Skutoční odborníci im pútavým a zaujímavým spôsobom priblížili finančnú zodpovednosť, ktorá ich čaká po ukončení našej školy.
Pre pedagógov školy je veľmi príjemné zažiť, keď niektorí naši bývalí žiaci prichádzajú medzi súčasných žiakov, aby im odovzdali svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti finančného sveta.
Ďakujeme všetkým prednášajúcim za ich čas a skúsenosti, ktoré odovzdali našim žiakom.

Ing. A. Gecková


Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

otvorenie školského roka 2017/2018

4. septembra 2017 opäť ožili chodby našej školy a po letných prázdninách sme otvorili v poradí 63. školský rok, tentokrát pod číslom 2017/2018. Žiakom, rodičom a pedagógom sa prihovorili riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová, v maďarskom jazyku zástupkyňa riaditeľky Ing. Mária Kisantal a predseda Rodičovskej rady Mgr. Marian Habovčík. Zdôraznili význam vzdelania, spolupatričnosť, toleranciu a chuť do učenia. V prvom rade privítali nových žiakov prvého ročníka a zároveň tým najstarším – štvrtákom – popriali úspešné zavŕšenie štúdia na našej škole, ktoré im dá vstupenku do sveta dospelých.
Vykročme teda do nového školského roka s chuťou na nové vedomosti, zážitky a skúsenosti. Nech sa nám darí dosiahnuť ciele a zažijeme úspech, spokojnosť a pocit dobre vykonanej práce.


  ďalšie správy >>   e-mail: sekretariat@obchars.sk
OA RS 2011
  webmaster