ŠTUDIJNÝ ODBOR: OBCHODNÁ AKADÉMIA

kód študijného odboru:    6317 M

- absolvent je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch

Po absolvovaní odborného zamerania obchodná akadémia absolvent vie vykonávať:

- marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí,
- činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu

Po absolvovaní odborného zamerania obchodná akadémia absolvent pozná/má:

- základné ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike,
- možnosti registrácie a prevádzkovania živností,
- schopnosť prijímať rozhodnutia a odhadnúť ich prínos pre úspech podnikania,
- základnú odbornú terminológiu v oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie


  e-mail: sekretariat@obchars.sk
© OA RS
  webmaster
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!